Leveransvillkor

De bilder som beställs från OJ Form & Kommunikation får endast användas på det sätt och i den omfattning som avtalats vid beställningen. Annan användning kräver tillstånd av fotografen.

Bilderna får endast användas av beställaren eller den som vid beställningen uppgetts som slutanvändare.
Användningsrätten får inte upplåtas eller överlåtas till annan utan fotografens medgivande.
Användningsrätten övergår till beställaren/slutanvändaren när full betalning kommit bildbyrån tillhanda.


UTÖKAD ANVÄNDNING
För användning utöver den som angetts vid bokningen krävs fotografens tillstånd.


BILDÅTERGIVNING
Bild ska återges med största möjliga hänsyn till originalets utförande. Ändring, bearbetning eller överföring till annan teknik eller konstart får inte göras utan fotografens medgivande.


NAMNANGIVELSE
Vid användning av bild ska fotografens namn anges.


PRIS OCH BETALNINGSVILLKOR
På angivna priser tillkommer moms med 25%.
När inget annat överenskommits gäller betalningstid och dröjsmålsränta enligt Räntelag (1975:635).
Beställaren är alltid betalningsansvarig oavsett om bild använts eller ej.


OTILLÅTEN ANVÄNDNING MM
Vid otillåten användning, ändring eller bearbetning av bild utgår ersättning motsvarande aktuellt arkivbildspris. Till detta kommer ett skadestånd motsvarande minst samma
belopp beroende på karaktären och omfattningen av användningen/ändringen.

 

Avtalsvillkor för royaltyfria bilder från OJ Form & Kommunikation
 
Bilder från OJ Form & Kommunikation får endast användas efter förvärv eller tillstånd från OJ FOrm & Kommunikation. Bilderna får därefter användas med få undantag i alla former och sammanhang samt på obestämd tid, oavsett användningsområde. I och med att användaren av bilden godkänner de villkor som här anges och laddar hem bilden ingås avtal mellan bildanvändaren och OJ Form & Kommunikataion.


§ 1 Användande av bilder
Efter det att bildanvändaren godkänt dessa villkor på www.oj.imagedesk.se samt erhållit bilden, får bildanvändaren använda bilden, med de undantag som följer här nedan, i alla former och sammanhang samt på obestämd tid, oavsett användningsområde. Bildanvändaren får inte förändra en bilds innehåll och form utan Oj Form & Kommunikations tillstånd.

De undantag där bilder från OJ Form & Kommunikation inte får användas av bildanvändaren gäller sådana sammanhang som är olagliga, pornografiska, vilseledande eller obscena. Bildanvändaren får inte heller använda bilderna på ett sådant sätt som kan väcka anstöt eller vara kränkande för de personer som medverkar på bilderna.

Bild från OJ Form & Kommunikation får användas och vara åtkomlig för upp till 10 personer i den
organisation, företag, förening eller motsvarande som har förvärvat bilden.


§ 2 Äganderätt och upphovsrätt
Äganderätt och upphovsrätt för bilder från OJ Form & Kommunikation förblir OJ Form & Kommunikations även efter det att bildanvändaren godkänt dessa villkor på www.oj.imagedesk.se samt erhållit bilden.


§ 3 Priser
Priser för bilder från OJ Form & Kommunikataion är de priser som är angivna på www.oj.imagedesk.se vid köptillfället om annat pris inte är överenskommet med OJ Form & Kommunikation.


§ 4 Bildleverans
Det åligger bildanvändaren att i bilder levererade från OJ Form & Kommunikataion vid behov göra
sådana omställningar, repro eller korrigeringar som krävs för ett bra tryckresultat.


§ 5 Skadad eller förkommen bild
Bildanvändaren har rätt att ladda hem köpt bild från OJ Form & Kommunikataion obegränsat antal gånger under förutsättning att bildanvändaren loggar in på www.oj.imagedesk.se. Om bild skadas eller förkommer kan bildanvändaren logga in på www.oj.imagedesk.se för att sedan under Mitt konto ladda hem bilden på nytt.


§ 6 Betalning
Betalningsvillkor för fakturan är 30 dagar netto. Vid försenad betalning debiteras
påminnelseavgift.

 

§ 7 Vidareförsäljning och överlåtelse
Bilder från OJ Form & Kommunikation får ej vidareförsäljas eller överlåtas till annan.


§ 8 Vite
Skulle bildanvändare använda eller på annat sätt utnyttja förvärvad bild i strid mot
bestämmelserna i detta avtal och efter av OJ Form & Kommunikation gjord invändning mot detta
förfaringssätt inte göra rättelse, utgår till OJ Form & Kommunikation ett vite med ett belopp som för varje tillfälle skall uppgå till 2 prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring fr o m 1970.


§ 9 Skadestånd
Skulle bildanvändaren genom sin användning av förvärvad bild förorsaka OJ Form & Kommunikataion skada av vad slag det vara må äger OJ Form & Kommunikataion rätt att kräva bildanvändaren på skadestånd som skall bestämmas till ett belopp som svarar mot den såväl materiella som immateriella skada som uppkommit för OJ Form & Kommunikation.

§ 10 Namnangivelse

Vid användning av bild skall fotografens namn anges.